YDS Cümle Tamamlama Soruları
LYS-5 Hazırlık, YDS Hazırlık, YÖKDİL Hazırlık

Cümle Tamamlama Soruları Nasıl Çözülür?

B) Cümle Tamamlama Soruları Nasıl Çözülmeli – YDS, YÖKDİL ve LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri – Bölüm 2

Sınavda en çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi cümle tamamlama sorularıdır. Bu tür sorular sağlam bir gramer alt yapısı, kelime bilgisi ve pratik düşünce gerektirmektedir. Bu soru tipinde genelde doğru seçeneklerin yalın ve tanıdık kalıpların bulunduğu cümlelerden çıktığı söylenebilir.

YDS Cümle Tamamlama Soruları

 

Bu tür sorularda ardışık cümlelerin yapıca ve anlamca birbirlerini bütünlemesi gerektiğini akıldan çıkarmamak gerekir. Cümleler arasında sebep sonuç ilişkisi, zıtlık, aynı fikri devam ettirme, koşul, açıklama vs gibi anlamsal bağlardan hangisinin olduğunu anlamak için derinlemesine analizler yapmalı ve aralarında bağlantı bulunmayan cümlelerde çok vakit kaybetmemelisiniz.

Bu değindiğimiz noktaları gelecek on soru üstünde inceleyelim;

Soru 1

Although Newton was known as an open and generous person, —-.

 1. how he was introduced to the most advanced mathematical texts of his day is slightly less clear
 2. he began revolutionary advances in mathematics, optics, physics, and astronomy
 3. in 1703 he was elected president of the Royal Society and was re-elected each year until his death
 4. at various times in his life he became involved in quarrels and controversies
 5. he did not resign his positions at Cambridge until 1701

Cevap D

Açıklama:

Although Newton was known as an open and generous person (+), at various times in his life he became involved in quarrels and controversies (-).

Cümle tamamlama sorularında dikkate alınması gereken en önemli noktalardan birisi “bağlaçların cümleye kattığı anlamın doğru yorumlanmasıdır.” Bu soruda da “although” (- e rağmen) bağlacının analiz edilmesi bizi doğru seçeneğe yönlendirecektir. “although” bir zıtlık bağlacıdır, bu nedenden ötürü çoğunlukla sözü edilen öğenin, aralarında anlamsal zıtlık oluşturan iki farklı boyutunu birbirine bağlamak için kullanılır.

Although ( Olumlu Yargı) (+), (Olumsuz Yargı)  ( – )  (bir başka deyişle “although” bağlacının bulunduğu cümleye anlamsal açıdan zıtlık anlamı verecek yargı)

Bu soruda “although”(-e rağmen) bağlacından sonra olumlu yargı olduğu için “Newton was known as an open and generous person” (Newton dürüst ve cömert bir insan olarak bilindiği için) diğer cümle bu konuyla ilgili olumsuz bir yargı ile devam etmelidir, bu bağlamda “he became involved in quarrels and controversies” (o, tartışmalara ve anlaşmazlıklara karıştı) zıtlık anlamını verdiğinden cevap D şıkkı olacaktır.


Soru 2

—-, the more other people will respect and value you.

 1. If you were more confident than you are right now
 2. The more you learn to respect and value yourself
 3. As long as you do your job
 4. Because you are not nearly as good a communicator as you should be
 5. Since you know who you are and what you want

Cevap B

Açıklama:

The more you learn to respect and value yourself, the more other people will respect and value you.

Ne kadar kendine değer vermeyi ve saygı duymayı öğrenirsen, başka insanlar sana bir o kadar değer verip saygı duyacaklardır.”

Bu soruyu çözerken İngilizcedeki “The Comparative, the Comparative” (ne kadar….,  (bir)  o kadar ….. ) kalıbından yola çıkacağız, bu yapı “iki durumun birbirlerine bağlı olarak değişim gösterdiğini anlatmak” için kullanılır.

Örnek:

The harder you study for your exam, the easier it will be to pass it. (Sınav için ne kadar sıkı çalışırsan, onu geçmen (bir) o kadar kolay olacak.)

Bu bilgilerin ışığında, bu kalıbı doğru şekilde tamamlayan yapı B şıkkı olacaktır.


Soru 3

—-, when it was returned to Chinese rule.

 1. Hong Kong has been further integrating its economy with China
 2. Cantonese is widely spoken in Hong Kong
 3. Hong Kong was a British crown colony until 1st July 1997
 4. The University of Hong Kong has been rated as one of the most prestigious universities in Asia
 5. Hong Kong is one of the most densely populated areas in the world

Cevap C

Açıklama:

Hong Kong was a British crown colony until 1st July 1997(, when) it was returned to Chinese rule.

“Hong Kong 1 Temmuz 1997’ye kadar bir İngiliz kraliyet sömürgesiydi, ki o zaman Çin hükümetine geri verildi.”

ki o zaman = 1 temmuz 1997

Bu soruda bizi cevaba ulaştıran ifade virgülle birlikte kullanılan (,when) ifadesi ve bu ifadenin “past tense” ile kurulmuş olmasıdır. İngilizcede öncesinde virgülle birlikte kullanılan “when” çoğunlukla “relative clause” (sıfat cümleciği) belirteci olarak yorumlanır. Bu yönüyle “when” (-ki o zaman) belirteci öncesindeki zaman ifadesini açmak (o zamanda gerçekleşen bir durumu) vurgulamak için kullanılır). Bu soruda “when” belirtecinden sonra “past” bir tense kullanıldığından, açıkladığı zaman ifadesinin de geçmişe yönelik bir ifade olması düşünülmelidir. Bu açıdan içerisinde geçmişe yönelik ifade bulunan tek şık C şıkkıdır (1st July 1997)


Soru 4

—-, unless evidence of a recent rabies shot can be provided.

 1. A) Domestic animals account for less than 10% of the reported rabies cases
 2. B) Dogs that have bitten someone must be quarantined for a period of two weeks
 3. C) Vaccines to prevent human rabies have been available for more than 100 years
 4. D) Some countries have few diagnostic facilities and almost no rabies surveillance
 5. E) There were eight confirmed cases of death due to human-to-human rabies transmissions

Cevap B

Açıklama:

Dogs that have bitten someone must be quarantined for a period of two weeks, unless evidence of a recent rabies shot can be provided.

Bu soruyu çözerken “unless” ( -medikçe / -madıkça /-mazsa) bağlacının anlamından yola çıkarak cevaba ulaşacağız. İngilizcede “unless” bağlacı bir koşulun gerçekleşmediği takdirde bunun doğuracağı sonucu birbirine bağlamak için kullanılır. Bu açıdan soruyu ele aldığımızda;

… unless evidence of a recent rabies shot can be provided. (yakın zamanlardaki bir kuduz aşısının kanıtı sağlanmadıkça) bu koşulun gerçekleşmemesinin doğuracağı sonuç “Birini ısıran köpeklerin iki haftalık bir dönem boyunca karantinaya alınmak zorunda olması” olduğundan doğru seçenek B şıkkı olacaktır.


Soru 5

When smoke passes through a building, —-

 1. A) you should have pulled the nearest fire-alarm box
 2. B) it takes no more than a few minutes to evacuate your home safely
 3. C) this could have caused problems with your breathing
 4. D) you should replace my smoke alarm every ten yards
 5. E) it leaves a stain upon the walls

Cevap E

Açıklama:

When smoke passes through a building, it leaves a stain upon the walls.

Bu soruda ele almamız gereken unsurlar; “when” (- dığı zaman) bağlacı ve bu cümleden çıkarılacak olan “Anlamsal Bütünlüğün” sağlanması olacaktır. Bu doğrultuda düşündüğümüzde, “when” zaman bağlacı olarak kullanıldığında “tense uyumu” ile birlikte kullanıldığından bizim A ve C şıklarını elememize yardımcı olur. Anlamsal açıdan incelendiğinde;

“Duman bir binanın içinden geçtiği zaman(when),” ifadesini anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde en iyi tamamlayan ifade “Duvarların üzerinde bir leke bırakır” olduğundan doğru seçenek E olacaktır.


Soru 6

Good nutrition is reflected not only in the growth and function of the body —-.

 1. A) and it is dependent on consuming a variety of nutritious foods
 2. B) or acute nutrition diseases have largely disappeared
 3. C) but also in its appearance
 4. D) so the life expectancy has risen to 81 years
 5. E) since it is vital to keep children healthy

Cevap C

Açıklama:

Good nutrition is reflected not only in the growth and function of the body but also in its appearance.

Bu soruda odaklanmamız gereken unsur sorudaki “not only…. (yalnızca … değil)” yapısı olacaktır. Bu paralel kullanıma sahip bir yapıdır ve devamı çoğunlukla “but also” ya da “but….. as well” (aynı zamanda …. da) şeklinde devam eder. Bu açıdan incelendiğinde diğer tüm şıklar ötelenir ve C şıkkı kalır. Anlamsal açıdan ele alındığında cümle şu şekildedir;

“İyi beslenme yalnızca vücudun gelişmesine ve işleyişine yansımaz, aynı zamanda görünüşüne de yansır.”


Soru 7

The law of conservation of energy states —-.

 1. A) as energy can be converted from one form to another
 2. B) that although energy can be changed in form it can be neither created nor destroyed
 3. C) since energy can’t be created or destroyed
 4. D) because the total amount of energy in the universe is constant
 5. E) which is possibly the most important of several conservation laws in physics

Cevap B

Açıklama:

The law of conservation of energy states THAT although energy can be changed in form it can be neither created nor destroyed.

Bu sorunun çözümünde “dilbilgisinden” biraz yardım alabiliriz. Bu soruda bize cümlenin sadece “öznesi(subject)” ve “fiili(verb)” verilmiştir, yani bizden bu cümlenin “nesnesi(object)” olabilecek bir unsurla cümlenin tamamlanması istenmektedir.

Subject + Verb — Object? — .

Subject = The law of conservation of energy

Verb = states (belirtmek, açıklamak, ifade etmek)

Object = ?

İngilizcede “özne” ya da “nesne” yerini alabilecek “isim cümleleri” vardır ve bunlara “Noun Clauses” denir. Bu cümleler önlerindeki çeşitli “Noun Clauses belirteçleriyle” yani “cümlelerin önüne gelerek onları özneye ya da nesneye dönüştüren belli başlı yapılar” ile kullanılırlar, bunlardan bir tanesi de “that” belirtecidir. Bu kullanımıyla cümlede (-mesi /-ması, -diği/-dığı, -ceği /-cağı) olarak çevrilebilir. Soruda ki “state” fiili de “that” alabilen bir fiil olduğundan doğru seçenek “nesne” konumundaki bir “Noun Clauses (isim cümleciği)” olan B şıkkıdır.

Anlam açısından incelendiğinde soruda “Enerji korunumu yasası ifade eder —-” cümlesinden bu yasayı açıklayan bir tanımlamadan bahsedileceğini düşünebiliriz. Bu bağlamda anlamsal açıdan cümleyi en iyi tamamlayan ifade “enerjinin biçiminin değiştirilebilmesine rağmen onun ne var edilip ne de yok edilebileceği” ifadesi olacaktır.

“Enerji korunumu yasası enerjinin biçiminin değiştirilebilmesine rağmen onun ne var edilip ne de yok edilebileceğini ifade eder.”


Soru 8

—- whose orbit is outside that of the Earth.

 1. A) The axis of rotation for most of the planets is nearly perpendicular
 2. B) The Moon is known to be moving away
 3. C) Mars, named for the Roman god of war, is the nearest planet
 4. D) Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are all gigantic
 5. E) The Earth’s gravity just makes its speed change

Cevap C

Açıklama:

Mars, named for the Roman god of war, is the nearest planet whose orbit is outside that of the Earth.

Bu soruyu çözerken bir Relative Clause (Sıfat Cümleciği) belirteci olarak da kullanılabilen “whose”dan yardım alacağız. Bu kullanımıyla “whose”(ki onun) öncesinde gelen isimle arasında “aitlik” yönünden bir ilişki kurar. Sorudaki “ki onun yörüngesi dünyanınkinin dışındadır” ifadesinden hareketle “whose” belirtecinin önündeki ismin “yörüngeye” sahip olan bir ifade olması gerekmektedir. Bu bilginin doğrultusunda ve anlamsal bütünlük göz önüne alındığında doğru seçenek C şıkkı olacaktır.

 1. C) …….. is the nearest planet(en yakın gezegen) whose orbit is outside that of the Earth.(ki onun yörüngesi dünyanınkinin dışındadır.)

En yakın gezegen / ki onun yörüngesi


Soru 9

—-, natural gas is used extensively as an illuminant and a fuel.

 1. A) Although it gives off a great deal of energy when burned
 2. B) As it reacts with water vapour and is eventually returned to the Earth as acid rain
 3. C) Because it can cause a fire if there is a source of ignition
 4. D) Whether natural gas was first discovered because of flames shooting up from the Earth’s surface
 5. E) Due to its flammability and high calorific value

Cevap E

Açıklama:

Due to its flammability and high calorific value, natural gas is used extensively as an illuminant and a fuel.

“Onun yanabilirliği ve yüksek kalorifik değerinden dolayı, doğalgaz geniş ölçüde bir aydınlatıcı ve bir yakıt olarak kullanılır.”

Bu soruda bizleri doğru cevaba ulaştıracak nokta sorudan çıkarılacak genel anlamın doğru yorumlanması olacaktır. Soruda doğalgazın geniş kapsamlı olarak bir aydınlatıcı ve bir yakıt olarak kullanıldığı” vurgulanmıştır. Bu açıdan soru bizlere cümleyi tamamlayacak ifadenin “doğalgazın neden bu amaçlarla kullanıldığına açıklık getirecek” bir anlatıyla kullanılma olasılığının yüksek olduğunu sezdirmektedir.

Şıkları tek tek incelediğimizde, A şıkkı “Although”( – e rağmen) bağlacının zıtlık ifade eden durumları bağladığı ve soruda böyle bir anlam olmadığından elenir. B şıkkı “onun su buharıyla etkileşime girip sonunda yeryüzüne asit yağmuru olarak geri çevrildiği için (AS)” gibi bir sebep – sonuç ilişkisi içinde kullanılması gereken bir durumdan bahsedilmektedir, cümle bu anlamı taşımadığından elenmektedir. C şıkkı ise “because”(çünkü) bağlacının kullanım alanından ötürü B şıkkına benzer bir mantıkla sebep – sonuç ilişkisinin sağlanmadığı için elenir. D şıkkında “doğalgazın ilk kez yeryüzünün yüzeyinden fırlayan alevlerden ötürü bulunduğundan” bahsedildiği için anlamsal bir bütünlük taşımamaktadır. E seçeneğinde başlangıçta değindiğimiz “doğalgazın aydınlatıcı ve bir yakıt olarak kullanılma” mantığına açıklık getiren bir anlatıdan bahsedildiği için doğru seçenek E şıkkı olacaktır.


Soru 10

So much does he worry about his financial position —-.

 1. A) because he has never been able to find a better paying job
 2. B) why he is in trouble with his bank
 3. C) though his salary was substantially reduced
 4. D) that he can’t sleep at night
 5. E) whether he will receive some money from his son until June

Cevap D

Açıklama:

So much does he worry about his financial position that he can’t sleep at night.

“Mali durumu hakkında öyle çok endişeleniyor ki gece uyuyamıyor.”

Bu sorunun çözümüne ulaşmak için (öyle… ki / o kadar… ki) anlamına gelen ve sıklıkla “so + sıfat/zarf + that + cümle” şeklinde kullanılan kalıba hakim olmamız gerekmektedir. Bu soruda da olduğu gibi bu kalıp devrik biçimiyle de kullanılabilir, bu haliyle “so” cümle başına alınır;

So + sıfat / zarf + Devrik Yapı + That + Cümle

Örnek:

So high was the building that I couldn’t see the top of it.

(Bina öyle yüksekti ki en üstünü göremedim.)

Bu bilgiler ışığında doğru seçeneğin D şıkkı olacağı açıktır.

YDS, YÖKDİL ve LYS-5’te karşılaşılan diğer soru türleri için yazılarımız devam edecek.


YDS, YÖKDİL ve LYS-5’te karşılaşılan diğer soru türleri için yazılarımız devam edecek.

Diğer konulara ulaşmak için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

Cloze Test – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #1

Cümle Tamamlama – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #2

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: EN-TR – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #3

YDS ve YÖKDİL için Çeviri Teknikleri: TR-EN – YDS, YÖKDİL, LYS-5 Soru Çözüm Teknikleri #4

Bu örneklerin ve kuralların yer aldığı tüm teknikleri, Soru Çözüm Paketimizde ve Soru Çözüm Paketinin yer aldığı üst paketlerimiz olan YDS Hazırlık Paketi ve LYS-5 Hazırlık Paketi‘nde bulabilir ve bu paketlere kayıt olduğunuzda size gönderilen sınav hazırlık kitaplarında da çok fazla örneğin yer aldığını göreceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Solve : *
14 − 13 =